Se încarcă pagina ...

Organizare Administrativa

       U.S.A.M.V. - Bucureşti dispune de o administraţie eficace şi riguroasă şi are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor administraţiei, managementul administrativ fiind exercitat de conducerea administrativă şi de şefii serviciilor administrative cu competenţe în domeniile de referinţă, iar la nivelul facultăţii de administratorul şef, care asistă decanul în administrarea facultăţii.

Din punct de vedere financiar, Facultatea de Zootehnie are un buget anual de venituri şi cheltuieli, precum şi un plan de achiziţii.

Sistemul de finanţare al facultăţii este cel practicat în România pentru instituţiile bugetare. Pe lângă finanţarea de bază acordată de guvern în funcţie de cifra de şcolarizare, performanţa managerială, calitatea procesului educaţional, facultatea atrage fonduri şi din activitatea de cercetare, prestări de activităţi educaţionale, microproducţie, alte venituri extrabugetare.

Taxele şcolare ale studenţilor se stabilesc anual de către Senatul universităţii în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare, cuantumul acestora şi facilităţile la care studentul are acces pe baza taxei achitate fiind aduse la cunoştinţă studenţilor prin contractul de şcolarizare şi cel de taxă, ghidul studentului, pagina web a USAMVB.

Pentru întreaga perioadă de şcolarizare există atât contracte de studii de licenţă cât şi de studii masterale care se încheie între USAMVB şi student. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare, reglementând raporturile dintre USAMVB şi fiecare student care beneficiază de finanţare de la buget şi pe bază de taxe, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministrului Educaţiei Cercetării şi Inovării şi prevederile Cartei Universităţii.

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material al USAMVB, facultatea acordă studenţilor următoarele categorii de burse: burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Bursele de merit şi cele de studiu se acordă studenţilor şi masteranzilor în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, în raport cu fondul de burse alocat şi cuantumul bursei, iar bursele de ajutor social se acordă la cerere, în condiţiile stipulate în regulament.

Pentru performanţele deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică studenţii pot fi recompensaţi şi prin acordarea de diplome, premii, burse speciale, precum şi alte forme de recompensare, în conformitate cu hotărârile Consiliului facultăţii, din fondurile proprii realizate în regim de autofinanţare şi respectând reglementările legale în vigoare.