Se încarcă pagina ...

Plan strategic

  

STRATEGIA DEZVOLTĂRII FACULTĂŢII DE ZOOTEHNIE - BUCUREŞTI

2012 – 2016

  

Schimbările importante din ultimii ani produse în modurile de organizare a programelor de studii, dezvoltării învăţământului postuniversitar, fluxurilor studenţeşti, finanţării învăţământului public, conducerii instituţiilor de învăţământ superior ca şi în alte domenii universitare, impun abordarea pertinentă a conceptelor privind starea actuală şi perspectivele învăţământului superior zootehnic desfăşurat în cadrul facultăţii.

 

Întregul efort viitor trebuie să aibă în vedere sincronizarea direcţiilor de acţiune cu faptul că în acest secol care se consideră a consacra "societatea cunoaşterii", cu şansa oferită României de a se integra în noua Europă, cu convingerea că domeniul zootehnic nu poate progresa decât prin competenţa profesională formată în mediul universitar.

 

Perioada următoare care se va concretiza prin transformări profunde datorită aderării României la U.E. va constitui un test de demonstrare a realizărilor actuale care trebuie să se materializeze prin creşterea calităţii întregului proces de învăţământ (planul de învăţământ, programe analitice, cadre didactice, spaţii, dotare), în vederea pregătirii de specialişti de înaltă ţinută profesională şi educaţională care să se poată integra în viitoare firme şi organisme interne şi ale U.E.

 

Învăţământul superior zootehnic, ca învăţământ de sine stătător, a fost organizat în anul 1948, înfiinţându-se Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Bucureşti constituit din Facultatea de Zootehnie, Facultatea de Medicină Veterinară existentă, desprinsă din cadrul Universităţii din Bucureşti şi Facultatea de Piscicultură nou înfiinţată, cu sediul la Constanţa.

 

Înfiinţată în anul 1948, Facultatea de Zootehnie a funcţionat până în anul 1952, timp de patru ani universitari, în cadrul Institutului de Zootehnie şi Medicină Veterinară. În toamna anului 1952, Institutul de Zootehnie şi Medicină  Veterinară a fuzionat cu Institutul Agronomic din Bucureşti.

 

În toamna anului 1957, Facultatea de Zootehnie s-a unit cu facultatea de Agronomie, cele două fost facultăţi funcţionând ca secţii în cadrul unei facultăţi unice cu denumirea de Facultatea de Agricultură şi Zootehnie.

 

În anul 1962, Secţia de Zootehnie îşi încetează activitatea, pregătirea universitară a cadrelor necesare sectorului zootehnic urmând a se face numai prin Facultatea de Medicină Veterinară.

După şase ani, timp în care pregătirea cadrelor pentru creşterea animalelor  s-a realizat în cadrul profilului larg al Facultăţii de Medicină Veterinară, constatându-se că într-o durată de 5 ani de studii nu pot fi asigurate, în totalitate, cunoştinţele necesare, atât cele de profil veterinar cât şi cele de profil zootehnic, a fost reînfiinţată Facultatea de Zootehnie.

 

Experienţa acumulată după 60 de ani de funcţionare atestă din plin faptul că înfiinţarea Facultăţii de Zootehnie în anul 1948 a fost o rezolvare firească a dezvoltării acestei ramuri de ştiinţă care este “Zootehnia” şi care, în acelaşi timp, este un domeniu important al economiei ţării noastre, în general şi al agriculturii, în special.

 

Facultatea de Zootehnie asigură:

- formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile: Zootehnie (specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură), Ingineria produselor alimentare (specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole) şi Silvicultură (specializarea Cinegetică);

- calificarea superioară a specialiştilor prin forme de pregătire postuniversitare (masterat - „Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice”,  “Tehnologii speciale în industria alimentară“, "Biosecuritatea produselor alimentare", doctorat, cursuri de specializare); în viitor se intenţionează dezvoltarea şi altor cursuri postuniversitare cu următoarele teme : “Conservarea şi prelucrarea produselor zootehnice”, “Afaceri în zootehnie”, “Consultanţă în creşterea animalelor”;

- învăţământ la distanţă, programe de reconversie profesională, educaţie continuă etc.

- promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, în laboratoare, în centre de cercetare şi de excelenţă şi în  departamente  specializate ale facultăţii;

- formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice şi specialiştilor în vederea acoperirii cererii de specialişti din zootehnie;

- extinderea relaţiilor de cooperare internaţională în domeniul învăţământului superior zootehnic, precum şi în domeniul cercetării ştiinţifice universitare;

- menţinerea şi creşterea prestigiului ştiinţific şi cultural-educativ al facultăţii;

 

 

OBIECTIVELE FACULTATII

 

Acţiunile ce vor fi întreprinse au la bază Strategia dezvoltării şi modernizării structurilor universităţii în perioada  2012 - 2016 şi care are în vedere următoarele obiective principale:

- dezvoltarea şi modernizarea facultăţii şi specializărilor existente;

- înfiinţarea de specializări noi compatibile cu structurile europene;

- creşterea compatibilităţii facultăţii pentru integrarea învăţământului superior zootehnic, de industrie alimentară şi silvic în structurile europene;

- asigurarea unui climat de muncă decent pentru întregul personal şi pentru studenţi.

 

Consiliul profesoral al facultăţii va superviza acţiunea de importanţă deosebită privind stabilirea ponderii fiecărei discipline din planul de învăţământ al fiecărei specializări în termeni de credite, astfel încât valoarea unui credit din facultate să fie comparabilă cu valoarea corespunzătoare a unui credit din unităţile de acelaşi profil din ţară şi din zona europeană. Totodată, se va avea în vedere modularizarea conţinutului programelor de studiu şi evaluarea acestora în aceiaşi termeni de credite transferabile.

 

Ţinând seama de faptul că s-a generalizat (după anul 2004), în întreaga universitate, Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) şi transferul intrainstituţional (între facultăţi şi secţii) şi interinstituţional de credite de studii, facultatea noastră are în vedere şi următoarele direcţii de studiu şi operaţionale:

- sporirea flexibilităţii în ceea ce priveşte mobilitatea orizontală a studenţilor între diferite domenii cu recunoaşterea creditelor obţinute anterior;

- extinderea profilurilor inter şi multidisciplinare în scopul evitării unor specializări foarte înguste care pot crea greutăţi absolvenţilor în găsirea unor locuri de muncă adecvate pregătirii lor;

- punerea în acord a structurii programelor de studii cu dinamica activităţilor în care vor lucra absolvenţii facultăţii pentru a putea uşura adaptarea rapidă a acestora la condiţiile viitoarelor locuri de muncă;

- organizarea centrului de orientare în carieră şi lansarea Programului de pregătire diferenţiată şi orientare în carieră în vederea corelării cifrelor de şcolarizare cu gradul de absorbţie a absolvenţilor în domeniile în care s-au pregătit;

- adoptarea unor noi programe de studii masterale, cu precădere în plan interdisciplinar, la care să fie admişi licenţiaţi din diferite domenii, condiţiile de admitere urmând să fie stabilite la nivelul fiecărui program;

- organizarea de forme de studiu postuniversitar şi activităţi de pregătire continuă;

- diferenţierea atribuţiilor unor departamente (catedre) sau subdepartamente (discipline) pe anumite forme (niveluri) de pregătire (perfecţionare): licenţă, masterat etc.;

- creşterea gradului de pregătire practică a studenţilor prin centre de practică, ferme proprii şi laboratoare ale facultăţii sau prin contracte cu societăţi comerciale de profil.

 

În domeniul evaluării academice se va porni de la promovarea următoarelor principii:

- precizarea, cu claritate, a misiunilor şi obiectivelor strategice ale facultăţii;

- autoevaluarea corectă a resurselor de personal, materiale şi financiare ale facultăţii;

- iniţierea şi consolidarea unor sisteme proprii de autoevaluare şi de asigurare a calităţii academice.

 

Pe linia evaluării academice facultatea îşi propune:

- înfiinţarea la nivelul facultăţii a unei Comisii de autoevaluare;

- adoptarea de către Consiliul facultăţii a unor decizii privind extinderea, limitarea sau lichidarea unor programe de studii;

- editarea unor publicaţii proprii prin care comunitatea academică să fie corect informată cu privire la  capacităţile şi performanţele de utilizare a acestora (ghiduri pentru admitere, cataloage, anuare, rapoarte, bilanţuri);

- corelarea finanţării programelor de studii pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ cu rezultatele evaluărilor şi autoevaluărilor interne, precum şi cu volumul fondurilor bugetare aprobate sau provenite din diferite alte surse.

 

 

OFERTA EDUCATIONALA

 

Facultatea de Zootehnie oferă programe de instruire şi formare profesională atât prin forma învăţământului universitar de licenţă, cât şi prin cea a învăţământului postuniversitar (masterat, doctorat).

 

Facultatea de Zootehnie Bucureşti îşi propune următoarele :

- Alinierea la standardele internaţionale privind procesul de învăţământ;

- Creşterea calităţii managementului universitar în toate componentele sale (didactic, metodologic, financiar administrativ etc.);

- Procesul de învăţământ va fi organizat în trunchi comun pentru anii de studii 1 şi 2 şi separat pentru anii de studii 3 şi 4, pe cele 4 specializări;

- Analiza periodică a planurilor de învăţământ şi o analiză permanentă a programelor analitice a disciplinelor la specializările din facultate. Prin aceasta se vor elimina suprapunerile între discipline şi o mai bună pregătire practică a studenţilor;

- Îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire a studenţilor prin pârghiile specifice:

- Modernizarea sub toate aspectele a procesului de predare şi evaluare a cunoştinţelor;

- Regândirea sistemului de evaluare a studenţilor;

- Introducerea sistemului de evaluare a performanţelor cadrelor didactice în baza unui sistem obiectiv de apreciere;

- Acţionarea în vederea reacreditării programelor de studii „Zootehnie” şi „Tehnologia prelucrării produselor agricole” şi acreditării programului de studiu "Cinegetică” sau a altor programe de studii în conformitate cu cererea pieţei forţei de muncă;

- Identificarea direcţiilor prioritare ale cercetării ştiinţifice şi orientarea tematicii de cercetare către acestea;

- Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la competiţiile de câştigare a granturilor finanţate de CNCSIS, Banca Mondială şi de alte organisme implicate;

- Iniţierea de contacte şi dezvoltarea unor programe de colaborare cu universităţi din ţară şi din U.E.;

- Dezvoltarea de activităţi de consultanţă pe profil zootehnic, în cadrul unor structuri ce vor fi create (Centru de cercetare, Agenţia de consultanţă, etc.);

- Colaborarea cu studenţii în vederea asigurării condiţiilor de viaţă din campusul universitar, stabilirea burselor etc. şi efectuarea demersurilor necesare la conducerea academică şi administrativă a USAMVB;

- Optimizarea fluxurilor studenţilor la toate formele de învăţământ în concordanţă cu cerinţele actuale şi de  perspectivă;

- Iniţierea de acţiuni şi demersuri pentru modernizarea bazei materiale a facultăţii (spaţii de învăţământ, dotări cu aparatură modernă, adecvată pregătirii studenţilor din fiecare specializare);

- Facultatea se va preocupa în continuare pentru găsirea unor resurse suplimentare de finanţare extrabugetară care să asigure cele mai bune condiţii desfăşurării procesului de învăţământ.

 

 

RESURSELE UMANE

 

În privinţa valorificării eficiente a resurselor umane se au în vedere următoarele componente principale:

- creşterea exigenţelor în recrutarea personalului;

- reconsiderarea echilibrului între numărul personalului didactic şi cel didactic auxiliar de cercetare şi administrativ.

 

În legătură cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea şi promovarea personalului, facultatea propune, în prezent şi în perspectivă, următoarele acţiuni importante:

- elaborarea unui program special în domeniul recrutării personalului şi acordării titlurilor universitare (condiţii, criterii cantitative şi calitative, organizarea concursurilor, soluţionarea contestaţiilor etc.);

- efectuarea de stagii pentru specializări în străinătate şi utilizarea la maximum a burselor oferite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării de alte instituţii, organizaţii şi consorţii din ţară şi din străinătate;

- flexibilizarea mobilităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, în sensul atragerii personalului din cercetarea ştiinţifică în activităţile didactice ale facultăţii şi invers;

- realizarea unor programe comune de cercetare ştiinţifică care să corespundă profilurilor diferitelor facultăţi şi specializări acreditate (autorizate provizoriu) să funcţioneze în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;

- diferenţierea sistemului de salarizare, corelată cu creşterea în plan naţional a nivelului salarizării, prin sistemul de normare, dar şi prin performanţele individuale anuale şi contribuţiile individuale sau colective la generarea de venituri pentru universitate;

 

 

STUDENŢII

 

În perspectivă, stabilirea evoluţiei numărului studenţilor pe specializări şi pe ansamblul facultăţii vor fi avute în vedere următoarele principii de bază:

- corelarea numărului de studenţi cu cerinţele pieţei muncii pe termen scurt, mediu şi lung;

- creşterea moderată şi diferenţiată a numărului de studenţi; se va acorda atenţie creşterii numărului de doctoranzi cu frecvenţă;

- atragerea unui număr cât mai mare de studenţi în activitatea de cercetare ştiinţifică;

- perfecţionarea organizării serviciilor sociale oferite studenţilor.

 

Acţiunile pe care facultatea şi le propune a fi realizate în perioada următoare se referă la:

- repartizarea studenţilor pe discipline de studii în vederea elaborării lucrării de licenţă, începând cu anul III de studiu sau chiar cu anul I şi II;

- organizarea unor activităţi în vederea dezvoltării antreprenoriatului studenţilor în domeniul zootehniei şi procesarea produselor de origine animală;

- sporirea exigenţelor în verificarea pregătirii studenţilor; în acest scop, fiecare cadru didactic va elabora procedurile de examinare şi va informa studenţii asupra acestor proceduri la începutul anului universitar;

- popularizarea prin diferite mijloace a serviciilor oferite pe timpul studiilor în vederea atragerii unui număr cât mai mare de candidaţi valoroşi;

- sprijinirea absolvenţilor şi studenţilor în găsirea unor locuri de muncă;

- sporirea rolului organizaţiilor studenţeşti în administrarea serviciilor sociale pentru studenţi;

- perfecţionarea managementului serviciilor sociale pentru studenţi;

- identificarea unor surse complementare de finanţare (donaţii, sponsorizări, contracte cu societăţi comerciale etc.).

 

 

PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR

 

Perfecţionarea managementului universitar are în vedere următoarele principii :

- descentralizarea managementului instituţional prin sporirea competenţelor catedrelor, unităţilor de cercetare, departamentelor;

- delimitarea managementului instituţional academic de cel administrativ;

- modernizarea managementului administrativ.

 

Concretizarea acestor principii se va realiza prin :

- deplasarea unor competenţe manageriale de la nivelul decanatului spre catedre şi discipline, în vederea implementării principiilor autonomiei la nivelul structurilor academice şi administrative din facultate;

- susţinerea acţiunilor iniţiate la nivel de universitate pentru perfecţionarea managementului universitar;

- reprezentarea facultăţii în structurile manageriale la nivel de universitate;

- promovarea de noi tehnici manageriale, organizarea unor forme de pregătire a managerilor;

- computerizarea managementului academic şi administrativ; constituirea la nivelul catedrelor, formaţiunilor de cercetare a unor baze de date şi interconectarea acestor baze informaţionale.

 

Consiliul facultăţii şi comisiile de specialitate ale Consiliului vor fi activate şi vor primi responsabilităţi precise, pe termen scurt şi mediu.

 

Consiliul de autoevaluare al facultăţii, condus de decan va avea următoarele atribuţii:

- evaluarea internă a facultăţii, a programelor de studii, a cursurilor existente;

- avizarea noilor programe de studii.

 

 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICA

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a Facultăţii de Zootehnie va fi direcţionată pe obiective prioritare, rezultate din necesităţile actuale şi de perspectivă ale României şi din problematica europeană în domeniu. Tematica de cercetare ştiinţifică a facultăţii va avea caracter preponderent interdisciplinar, fundamental, cu implicaţii de ordin aplicativ. Se va urmări elaborarea şi proiectarea unor programe de cercetare ştiinţifică împreună cu institutele de profil, precum şi înfiinţarea unor centre de excelenţă la catedrele din facultate. În cadrul facultăţii vor funcţiona compartimente de extensie de proiectare şi de consultanţă. Se va stimula implicarea cadrelor didactice în activităţi de elaborare a unor lucrări ştiinţifice de sinteză, a unor tratate sau strategii naţionale.

 

 

DOCUMENTAREA ŞI BIBLIOTECILE

 

Mijloacele de formare profesională se bazează pe sisteme informatice de predare şi învăţare. În acest sens, facultatea beneficiază de modernizarea Bibliotecii Centrale a universităţii. Este necesară informarea studenţilor şi întregului personal asupra resurselor de documentare existente. Totodată, facultatea îşi propune dezvoltarea unei biblioteci pentru uzul studenţilor şi a cadrelor didactice.

 

 

CONSOLIDAREA PATRIMONIALĂ A FACULTĂTII

 

Pentru consolidarea patrimonială a facultăţii se au în vedere următoarele realizări posibile:

- modernizarea şi realizarea unor lucrări de investiţii pentru spaţiile de învăţământ ale facultăţii; 

- dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă care să poată fi utilizată pentru activităţile didactice, dar şi pentru cercetarea ştiinţifică;

- realizarea, dotarea şi informatizarea unor biblioteci pentru fiecare catedră din facultate;

- dotarea şi modernizarea fermelor didactice în vederea asigurării cerinţelor de pregătire practică a studenţilor;

- dezvoltarea reţelei de informatizare a compartimentelor facultăţii;

- lucrări de reparaţii curente şi capitale ;

- realizarea unor demersuri împreună cu conducerea universităţii pentru înfiinţarea unei edituri autorizate C.N.C.S.I.S. care urmează să tipărească cursuri, manuale, publicaţii de specialitate etc.

 

 

FINANŢAREA FACULTĂŢII

 

Principiile care sunt luate în considerare privind finanţarea facultăţii atît pentru acest an cât şi în perspectivă se referă la:

- diversificarea surselor de finanţare;

- creşterea permanentă a veniturilor extrabugetare;

- stabilirea şi aplicarea principiilor autonomiei financiare la nivelul facultăţii;

- folosirea eficientă a resurselor alocate de la buget şi repartizate facultăţii;

- identificarea mijloacelor de reducere a cheltuielilor;

- identificarea şi atragerea unor noi resurse de finanţare.

 

În vederea aplicării acestor principii se impun o serie de acţiuni:

- instituirea unor norme şi proceduri pentru rezolvarea în bune condiţiuni a competenţelor administrativ-financiare transmise de conducerea universităţii spre decanat, catedre şi sporirea corespunzătoare a responsabilităţilor acestora;

- creşterea finanţării complementare prin: taxe legale, venituri obţinute de la agenţii economici, venituri din activitatea  de prestări de servicii, din cercetarea ştiinţifică, consultanţă, activităţi editoriale, din donaţii şi sponsorizări, asocieri, dobânzi etc.;

- diversificarea ajutorului financiar care urmează să se acorde studenţilor pe câteva direcţii: corelarea sistemului de acordare a burselor cu unele niveluri minime  de performanţă; creşterea ponderii burselor private; organizarea sistemului împrumuturilor de studii de la bănci sau alte organisme financiare.

 

Facultatea îşi propune să se menţină la nivelul prestigiului intern şi internaţional de care se bucură, pentru atragerea spre studiile universitare a tinerilor cu capacităţi intelectuale deosebite şi cu performanţe profesionale dovedite şi care, ulterior, după absolvirea facultăţii, să fie bine cotaţi pe piaţa muncii. Acest obiectiv prioritar nu se poate realiza decât prin dezvoltarea şi gestionarea foarte bună a bazei materiale şi a fondurilor pentru dezvoltarea şi modernizarea procesului de instruire şi a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi asigurarea celor mai valoroase cadre didactice şi de cercetare.

 

De aplicarea acestui program managerial de dezvoltare a facultăţii în perioada 2012-2016 au responsabilităţi directe Biroul de conducere al facultăţii format din decan şi prodecani.