Se încarcă pagina ...

Plan operational 2015

 MISIUNEA FACULTĂŢII DE ZOOTEHNIE Bucureşti

 

Schimbările importante din ultimii ani produse în modurile de organizare a programelor de studii, dezvoltării învăţământului postuniversitar, fluxurilor studenţeşti, finanţării învăţământului public, ca şi în alte domenii universitare, impun abordarea pertinentă a conceptelor privind starea actuală şi perspectivele învăţământului superior zootehnic desfăşurat în cadrul facultăţii.

 

Perioada următoare care se va concretiza prin transformări profunde datorită aderării României la U.E. va constitui un test de demonstrare a realizărilor actuale care trebuie să se materializeze prin creşterea calităţii întregului proces de învăţământ (planul de învăţământ, programe analitice, cadre didactice, spaţii, dotare), în vederea pregătirii de specialişti de înaltă ţinută profesională şi educaţională care să se poată integra în viitoare firme şi organisme interne şi ale U.E.

 

Facultatea de Zootehnie asigură:

- formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile zootehniei, ingineria produselor alimentare şi silvicultură (cinegetică) prin programe de instruire şi perfecţionare prin ciclul de studii universitare de licenţă, ciclul de studii universitare de master şi doctorat;

- promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, în laboratoare, în centre de cercetare şi de excelenţă şi în departamentele specializate ale facultăţii;

- formarea şi perfecţionarea cadrelor şi specialiştilor în vederea acoperirii cererii de specialişti din zootehnie prin intermediul Oficiului zonal universitar de consultanţă agricolă;

- extinderea relaţiilor de cooperare internaţională în domeniul învăţământului superior zootehnic, precum şi în domeniul cercetării ştiinţifice universitare;

- menţinerea şi creşterea prestigiului ştiinţific şi cultural-educativ al facultăţii.

 

 

OBIECTIVELE FACULTĂŢII

 

Acţiunile ce vor fi întreprinse au la bază  Strategia dezvoltării şi modernizării structurii facultăţii  în perioada  2012 - 2016, având în vedere următoarele obiective principale:

- dezvoltarea şi modernizarea facultăţii şi specializărilor existente;

- înfiinţarea de specializări noi compatibile cu structurile europene;

- creşterea compatibilităţii facultăţii pentru integrarea învăţământului superior zootehnic şi de industrie alimentară în structurile europene;

- creşterea calităţii managementului universitar în toate componentele sale (didactic, metodologic, financiar-administrativ);

- asigurarea unui climat de muncă decent pentru întregul personal şi pentru studenţi.

 

Consiliul facultăţii va superviza acţiunea de importanţă deosebită privind stabilirea ponderii fiecărei discipline din planul de învăţământ al fiecărei specializări în termeni de credite, astfel încât valoarea unui credit din facultate să fie comparabilă cu valoarea corespunzătoare a unui credit din unităţile de acelaşi profil din ţară şi din zona europeană.

 

Totodată, se va avea în vedere modularizarea conţinutului programelor de studiu şi evaluarea acestora în aceiaşi termeni de credite transferabile.

 

Ţinând seama de generalizarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), facultatea noastră are în vedere şi următoarele direcţii de studiu şi operaţionale:

- sporirea flexibilităţii în ceea ce priveşte mobilitatea orizontală a studenţilor între diferite domenii cu recunoaşterea creditelor obţinute anterior;

- extinderea profilurilor inter şi multidisciplinare în scopul evitării unor specializări foarte înguste care pot crea dificultăţi absolvenţilor în găsirea unor locuri de muncă adecvate pregătirii lor;

- punerea în acord a structurii programelor de studii cu dinamica activităţilor în care vor lucra absolvenţii facultăţii pentru a putea facilita adaptarea rapidă a acestora la condiţiile viitoarelor locuri de muncă;

- regândirea cifrelor de şcolarizare, în sensul corelării acestora cu cifra anuală a absolvenţilor şi cu gradul de absorbţie a acestora în domeniile de activitate pentru care au fost pregătiţi;

- adoptarea unor noi programe de studii masterale, cu precădere în plan interdisciplinar, la care să fie admişi licenţiaţi din diferite domenii, condiţiile de admitere urmând să fie stabilite la nivelul fiecărui program;

- diferenţierea atribuţiilor unor departamente (catedre) sau subdepartamente (discipline) pe anumite forme (niveluri) de pregătire (perfecţionare): licenţă, masterat, doctorat etc.

 

În domeniul evaluării academice se va porni de la promovarea următoarelor principii:

- precizarea, cu claritate, a misiunilor şi obiectivelor strategice ale facultăţii;

- autoevaluarea corectă a resurselor de personal, materiale şi financiare ale facultăţii;

- iniţierea şi consolidarea unor sisteme proprii de autoevaluare şi de asigurare a calităţii academice.

 

Pe linia evaluării academice facultatea îşi propune:

- înfiinţarea la nivelul fiecărei facultăţi a unei Comisii de autoevaluare;

- adoptarea de către Consiliul facultăţii a unor decizii privind extinderea, limitarea sau lichidarea unor programe de studii;

- editarea unor publicaţii proprii prin care comunitatea academică să fie corect informată cu privire la capacităţile şi performanţele de utilizare a acestora (ghiduri pentru admitere, cataloage, anuare, rapoarte, bilanţuri);

- corelarea finanţării programelor de studii pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ cu rezultatele evaluărilor şi autoevaluărilor interne, precum şi cu volumul fondurilor bugetare aprobate sau provenite din diferite alte surse.

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

 

Facultatea de Zootehnie oferă programe de instruire şi formare profesională atât prin studii universitare de licenţă, cât şi prin studii universitare de master şi doctorat.

 

In acest context Facultatea de Zootehnie Bucureşti îşi propune următoarele :

- îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire a studenţilor prin pârghiile specifice;

- diversificarea formelor de instruire postuniversitară;

- modernizarea cadrului de organizare a studiului prin programele de învăţământ (modularizarea programelor de studiu şi evaluarea acestora în termeni de credite), metode de predare, criterii de evaluare;

- regândirea sistemului de evaluare a studenţilor;

- introducerea sistemului de evaluare a performanţelor cadrelor didactice în baza unui sistem obiectiv de apreciere;

- adaptarea cifrei de şcolarizare în raport de cerinţele economiei şi de specializările existente sau propuse;

- identificarea direcţiilor prioritare ale cercetării ştiinţifice şi orientarea tematicii de cercetare către acestea;

- stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programele de cercetare - dezvoltare interne şi internaţionale;

- iniţierea de contacte şi dezvoltarea unor programe de colaborare cu universităţi din ţară şi din U.E.;

- dezvoltarea de activităţi de consultanţă pe profil zootehnic în cadrul unor structuri ce vor fi create;

- colaborarea cu studenţii în vederea perfecţionării procesului de învăţământ şi a managementului serviciilor sociale ale acestora;

- optimizarea fluxurilor studenţilor la toate formele de învăţământ în concordanţă cu cerinţele actuale şi de  perspectivă;

- iniţierea de acţiuni şi demersuri pentru modernizarea bazei materiale a facultăţii (spaţii de învăţământ, dotări cu aparatură modernă, adecvată pregătirii studenţilor din fiecare specializare).

 

 

RESURSELE UMANE

 

În privinţa valorificării eficiente a resurselor umane, se au în vedere următoarele componente principale:

- creşterea exigenţelor în recrutarea personalului;

- reconsiderarea echilibrului între numărul personalului didactic şi cel didactic auxiliar de cercetare şi administrativ.

 

În legătură cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea şi promovarea personalului, facultatea propune, în prezent şi în perspectivă, următoarele acţiuni importante:

- elaborarea unui program special în domeniul recrutării personalului şi acordării titlurilor universitare (condiţii, criterii cantitative şi calitative, organizarea concursurilor, soluţionarea contestaţiilor etc.);

- efectuarea de stagii pentru specializări în străinătate şi utilizarea la maximum a burselor oferite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de alte instituţii, organizaţii şi consorţii din ţară şi din străinătate;

- flexibilizarea mobilităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, în sensul atragerii personalului din cercetarea ştiinţifică în activităţile didactice ale facultăţii şi invers;

- realizarea unor programe comune de cercetare ştiinţifică care să corespundă profilurilor diferitelor facultăţi şi specializări acreditate (autorizate provizoriu) să funcţioneze în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;

- îmbunătăţirea substanţială a raportului dintre totalul posturilor didactice ocupate şi numărul total al posturilor didactice prevăzut în ştatele de funcţiuni;

- diferenţierea sistemului de salarizare, corelată cu creşterea în plan naţional a nivelului salarizării, prin sistemul de normare, dar şi prin performanţele individuale anuale şi contribuţiile individuale sau colective la generarea de venituri pentru universitate;

 

 

STUDENŢII

În perspectivă, la stabilirea evoluţiei numărului studenţilor pe specializări şi pe ansamblul facultăţii vor fi avute în vedere următoarele principii de bază:

- corelarea numărului de studenţi cu cerinţele pieţei muncii pe termen scurt, mediu şi lung;

- creşterea moderată şi diferenţiată a numărului de studenţi;

- perfecţionarea organizării serviciilor sociale oferite studenţilor.

 

Acţiunile pe care facultatea şi le propune a fi realizate în perioada următoare se referă la:

- promovarea unor noi proceduri pentru stabilirea cifrelor de şcolarizare care să ţină seama de necesitatea colaborării cu organismele guvernamentale, cu Ministerul Agriculturii şi cu autorităţile judeţene în vederea elaborării unor studii de prospectare a pieţei muncii;

- corelarea cifrelor de şcolarizare cu rezultatele evaluărilor şi autoevaluărilor;

- sporirea exigenţelor în verificarea pregătirii studenţilor; în acest scop, fiecare cadru didactic va elabora procedurile de examinare şi va informa studenţii asupra acestor proceduri la începutul anului universitar;

- popularizarea prin diferite mijloace a serviciilor oferite pe timpul studiilor în vederea atragerii unui număr cât mai mare de candidaţi valoroşi;

- sprijinirea absolvenţilor şi studenţilor în găsirea unor locuri de muncă;

- sporirea rolului organizaţiilor studenţeşti în administrarea serviciilor sociale pentru studenţi;

- perfecţionarea managementului serviciilor sociale pentru studenţi;

- identificarea unor surse complementare de finanţare (donaţii, sponsorizări). 

 

 

CONSOLIDAREA PATRIMONIALĂ A FACULTĂŢII

Pentru consolidarea patrimonială a facultăţii se au în vedere următoarele realizări posibile:

- realizarea, dotarea şi informatizarea bibliotecilor pentru fiecare catedră din facultate;

- dotarea şi modernizarea fermelor didactice în vederea asigurării cerinţelor de pregătire practică a studenţilor;

- modernizarea şi realizarea unor lucrări de investiţii pentru spaţiile de învăţământ ale facultăţii;

- dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă care să poată fi utilizată pentru activităţile didactice, dar şi pentru cercetarea ştiinţifică;

- lucrări de reparaţii curente şi capitale.

 

 

FINANŢAREA FACULTĂŢII

Principiile care sunt luate în considerare privind finanţarea facultăţii atât pentru acest an cât şi în perspectivă se referă la:

- diversificarea surselor de finanţare;

- creşterea permanentă a veniturilor extrabugetare;

- stabilirea şi aplicarea principiilor autonomiei financiare la nivelul facultăţii.

 

În vederea aplicării acestor principii se impun o serie de acţiuni:

- instituirea unor norme şi proceduri pentru rezolvarea în bune condiţii a competenţelor administrativ-financiare transmise de conducerea universităţii spre decanat, catedre şi sporirea corespunzătoare a responsabilităţilor acestora;

- creşterea finanţării complementare prin taxe legale, venituri obţinute de la agenţii economici, venituri din activitatea de prestări servicii, din cercetarea ştiinţifică, consultanţă, activităţi editoriale, din donaţii şi sponsorizări, asocieri, dobânzi etc.;

- diversificarea ajutorului financiar care urmează să se acorde studenţilor pe câteva direcţii şi anume: corelarea sistemului de acordare a burselor cu unele niveluri minime  de performanţă; creşterea ponderii burselor private; organizarea sistemului împrumuturilor de studii de la bănci sau alte organisme financiare.

 

Analiza succintă a datelor privind alocarea fondurilor necesare poate deveni începutul unei perioade de redresare a învăţământului superior şi, bineînţeles, a tuturor activităţilor din facultatea noastră.